تمام این جهان احساس دارد!

شناسه نوشته : 20135

1395/10/18

تعداد بازدید : 204

تمام این جهان احساس دارد!

زمستان در دلش صد راز دارد

تمام این جهان احساس دارد 

تگرگ وبرف باشد آیت حق  

گشاید برتو او آیات مطلق

همه هستی گره برذات باری

نیاندیشی دراین عالم تباهی

 به احوال خودت دائم نظر کن

زدنیا دوستی آنی حذر کن

ز. میر احمدی