مبارک بادت این قدم فرخنده!

شناسه نوشته : 19937

1395/09/26

تعداد بازدید : 214

مبارک بادت این قدم فرخنده!

عرش و فرش در شور و شعف میزبانی مردی است

 از جنس آسمان....!پیامبری از جنس مهر و محبت!

 سالها بود که زمین در حسرت باران

و میلاد تو ای طور نبوت! آسمان و زمین را سیراب کرده بود ....

عطر حضور و توحید نبوتت همه جا عطر اگین است !

کاش مانند اویس بودیم که رایحه ی شمیمت را از دور حس میکرد ؛

ما اویس نیستیم اما اویس وار منتظر نگاهی از جانب توایم...

درود خدا بر تو زمانی که متولد شدی

هنگامی که مبعوث شدی و هنگامی که به بالاترین عرش والا قدم نهادی ...!

ستاره مکه ...! آسمان و زمین به یمن حضور تو نورباران است!

آسمان به میزبانی زمین غبطه میخورد

و زمین.... زمین دور تو میگردد ای بحر تجلا ...!

چلچراغ میکنیم کوچه پس کوچه های شهرمان را...

تبریک میگوییم یا بن فاطمه میلاد جد بزرگوارتان را...

شور و شوق تمام عرش و فرش را فراگرفته....

ای آمنه مبارک بادت این قدم فرخنده !

ای آمنه قرص قمرت مبارک!

آرام دل