صدای قدم های موعود!

شناسه نوشته : 19857

1395/09/19

تعداد بازدید : 216

صدای قدم های موعود!

آغاز امامت یعنی چه؟

آمدنت یعنی؛ کفار و فساق و فجار 

و صاحبان زر و زور ، اعوان و انصار ابلیس 

و شیاطین انس و شیاطین جن 

و قلوب متو هم شیفته توحش و منکرات

منتظر باشند که ما هم از منتظرانیم!

یعنی؛

بند و بساط سحر و کهانت و ابزار استعمار 

 و استثمار و هر آنچه بوی غیر خدا می دهد

بر چیده شود و دامن ظلم و بیداد جمع گردد.

که با آمدن امروز صدای قدمهای

موعود نزدیک تر میشود ...

یعنی؛

صاحب وعده محتوم الهی در راه است.

یعنی ؛

جمع کنید بساط بی دینیتان را!

که زمین صاحب دارد که زمان صاحب دارد ...

که ما صاحب داریم...

تسنیمی از جنت یار