يارب ترحمي كن بر قلب شرحه شرحه !

شناسه نوشته : 19856

1395/09/19

تعداد بازدید : 188

 يارب ترحمي كن بر قلب شرحه شرحه !

  آقا ! بيا كز اين دل ، افسانه اي نمانده

  سوداي خودستايي بر شانه اي نمانده

 

  آقا ! ببين كه اينجا ، غير از دل شكسته

  از جور عشق جامت  ، دُردانه اي نمانده

 

  سقا (ع) ! طلب كن از رب ، جام و ز مي بنوشان

  اين خستگان مسكين ، - ميخانه اي نمانده -

 

  شمع سراي هر كس ، چون آفتاب باشد

  شمع  سرا  فسرده ؛ پروانه اي نمانده

 

  اين كركسان ياغي ، هردم در انتظارند

  كاخر چه وقت بينند ، جانانه اي نمانده

 

  دارم اميد از رب ، كآيي به سوي خانه

  هرچند كز سرشكم ، كاشانه اي نمانده

 

   گل طالب چه باشد ، جز لحن شاد بلبل ؟

   اما دريغ بلبل ، در خانه اي نمانده

 

   يارب ! ترحمي كن بر قلب شرحه شرحه

   پيش از نواي آنكه : « پيمانه اي نمانده »!

 

   از غيبت امامم ، در اوج التهابم

  از جور هجر مهدي (ع) ، صبرانه اي نمانده

 

  با اين هجوم عشقت ، اي خوب آسماني!

  از قلب داغدارم ، ويرانه اي نمانده

 

در اين سراي هستي ، جز قلب پاره پاره

  ديگر دريغ حتي ، افسانه اي نمانده !

 

صبا ملكوتي